لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1400/03/30
تاریخ ثبت: 1401/04/29
مخترع/مخترعان: امیرمسعود اخوان