لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1400/10/28
تاریخ ثبت: 1401/07/26
مخترع/مخترعان: رضا بهروزی نژاد
تاریخ اظهارنامه: 1400/10/20
مالک/مالکان: رضا بهروزي نژاد
تاریخ ثبت: 1401/07/20
مخترع/مخترعان: رضا بهروزي نژاد
تاریخ اظهارنامه: 1401/06/20
تاریخ ثبت: 1401/08/01
تاریخ اظهارنامه: 1401/02/02
تاریخ ثبت: 1401/08/03
مخترع/مخترعان: رضا بهروزی نژاد