لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1401/01/25
تاریخ ثبت: 1401/08/03
مخترع/مخترعان: رضا بهروزی نژاد
تاریخ اظهارنامه: 1401/04/07
مالک/مالکان: آقای بهروز مرادی
تاریخ ثبت: 1401/08/03
مخترع/مخترعان: بهروز مرادی
تاریخ اظهارنامه: 1401/01/25
تاریخ ثبت: 1401/08/08
مخترع/مخترعان: رضا بهروزی نژاد