لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1395/11/18
مالک/مالکان: آقاي محسن هادي
تاریخ ثبت: 1395/11/18
مخترع/مخترعان: محسن هادي
تاریخ اظهارنامه: 1398/03/15
مالک/مالکان: مهتا حسيني
تاریخ ثبت: 1398/10/24
مخترع/مخترعان: مهتا حسيني