لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/22
مالک/مالکان: آقاي سعيد دهقاني
تاریخ ثبت: 1398/11/07
مخترع/مخترعان: سعيد دهقاني
تاریخ اظهارنامه: 1398/08/24
تاریخ ثبت: 1398/11/19
مخترع/مخترعان: محمدمهدي ميثاق