لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1393/10/10
مالک/مالکان: آقاي امين لچيناني
تاریخ ثبت: 1394/02/08
مخترع/مخترعان: امين لچيناني
تاریخ اظهارنامه: 1393/06/12
تاریخ ثبت: 1394/03/02