لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1392/07/10
تاریخ ثبت: 1394/07/26
مخترع/مخترعان: اصغر جريده دار
تاریخ اظهارنامه: 1391/12/23
مالک/مالکان: سودابه عين افشار
تاریخ ثبت: 1394/09/16