لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1394/08/10
تاریخ ثبت: 1394/08/10
مخترع/مخترعان: مژگان مقدم
تاریخ اظهارنامه: 1393/04/29
تاریخ ثبت: 1395/08/26
مخترع/مخترعان: سيدفضل اله موسوي پور
تاریخ اظهارنامه: 1392/09/12
تاریخ ثبت: 1395/10/25
مخترع/مخترعان: امين پيرمغاني
تاریخ اظهارنامه: 1395/07/28
مالک/مالکان: مرضيه رياحي
تاریخ ثبت: 1396/01/16
مخترع/مخترعان: مرضيه رياحي