لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23L

تاریخ اظهارنامه: 1395/05/05
تاریخ ثبت: 1396/02/12
مخترع/مخترعان: حاجي محمد افسري
تاریخ اظهارنامه: 1395/06/04
تاریخ ثبت: 1396/04/14
تاریخ اظهارنامه: 1395/06/24
تاریخ ثبت: 1396/04/24
مخترع/مخترعان: محسن اميني
تاریخ اظهارنامه: 1395/08/08
تاریخ ثبت: 1396/04/27
مخترع/مخترعان: مرتضي حدادي زفره