نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23N 1/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/03/25
مالک/مالکان: آقاي مسعود مشكي
تاریخ ثبت: 1395/10/15
مخترع/مخترعان: مسعود مشكي
تاریخ اظهارنامه: 1395/11/21
مالک/مالکان: آقاي رضا رجبي
تاریخ ثبت: 1397/07/28
مخترع/مخترعان: رضا رجبي