نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A23N 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/09/17
مالک/مالکان: آقاي سجاد مهرابي
تاریخ ثبت: 1398/11/06
مخترع/مخترعان: سجاد مهرابي