لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A24D

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/22
مالک/مالکان: آقاي امير حاجيان
تاریخ ثبت: 1398/05/06
مخترع/مخترعان: امير حاجيان
تاریخ اظهارنامه: 1392/10/08
تاریخ ثبت: 1393/12/17
مخترع/مخترعان: محمدجاويد باقري
تاریخ ثبت: 1397/08/05
مخترع/مخترعان: