لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A24D 3/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/05
تاریخ ثبت: 1397/08/05
مخترع/مخترعان: