لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A41D 13/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/20
تاریخ ثبت: 1398/01/18
تاریخ اظهارنامه: 1397/06/04
مالک/مالکان: آقاي مهدي پورباقر
تاریخ ثبت: 1398/02/09
تاریخ اظهارنامه: 1394/07/03
مالک/مالکان: آقاي سجاد محمدي
تاریخ ثبت: 1394/11/14
مخترع/مخترعان: سجاد محمدي