نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A47J 43/04

تاریخ اظهارنامه: 1394/10/13
تاریخ ثبت: 1394/10/13
مخترع/مخترعان: حسن قاسم خاني
تاریخ اظهارنامه: 1399/05/08
تاریخ ثبت: 1399/08/19
مخترع/مخترعان: زينب جعفري احمدآبادي
تاریخ اظهارنامه: 1399/07/09
تاریخ ثبت: 1399/11/18
مخترع/مخترعان: سيدمحمد حسيني