نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A47J 43/26

تاریخ اظهارنامه: 1395/07/22
مالک/مالکان: آقاي محسن رسولي
تاریخ ثبت: 1397/02/17
مخترع/مخترعان: محسن رسولي