نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A47K 3/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/25
مالک/مالکان: آقاي داود اقاخاني
تاریخ ثبت: 1398/02/04
مخترع/مخترعان: داود اقاخاني
تاریخ اظهارنامه: 1397/07/16
مالک/مالکان: آقاي امين فراهاني
تاریخ ثبت: 1398/03/13
مخترع/مخترعان: امين فراهاني
تاریخ اظهارنامه: 1397/04/11
مالک/مالکان: آقاي افشين انصاري
تاریخ ثبت: 1397/08/12
مخترع/مخترعان: افشين انصاري