لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61B

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/12
تاریخ ثبت: 1398/01/28
مخترع/مخترعان: احسان بهرامعلي
تاریخ اظهارنامه: 1397/02/23
تاریخ ثبت: 1398/02/02
مخترع/مخترعان: محمدحسين ابراهيمي
تاریخ اظهارنامه: 1396/10/25
مالک/مالکان: آقاي عباس ملكي
تاریخ ثبت: 1398/02/08
مخترع/مخترعان: شيما فرخي عباس ملكي