لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61B 17/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/25
مالک/مالکان: آقاي عباس ملكي
تاریخ ثبت: 1398/02/08
مخترع/مخترعان: شيما فرخي عباس ملكي
تاریخ اظهارنامه: 1396/09/01
مالک/مالکان: آقاي فاضل ترخان
تاریخ ثبت: 1398/03/27
مخترع/مخترعان: فاضل ترخان