نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61B 17/42

تاریخ اظهارنامه: 1399/12/24
تاریخ ثبت: 1400/03/05
مخترع/مخترعان: رضا صالحي نيا