نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61B 17/88

تاریخ اظهارنامه: 1394/02/21
تاریخ ثبت: 1396/05/25
تاریخ اظهارنامه: 1398/12/13
مالک/مالکان: خانم لاوين فيضي
تاریخ ثبت: 1399/02/27
مخترع/مخترعان: لاوين فيضي