لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61B 19/00

تاریخ اظهارنامه: 1394/03/13
مالک/مالکان: آقاي نويد سروش
تاریخ ثبت: 1394/09/15
مخترع/مخترعان: نويد سروش
تاریخ اظهارنامه: 1395/10/07
مالک/مالکان: آقاي محمد پاكدامن
تاریخ ثبت: 1397/12/28
مخترع/مخترعان: محمد پاكدامن