نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61B 5/01

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/16
مالک/مالکان: شركت كاسپين جوراب
تاریخ ثبت: 1398/02/22
تاریخ اظهارنامه: 1395/11/18
مالک/مالکان: آقاي شهرام خدادي
تاریخ ثبت: 1396/09/28
مخترع/مخترعان: شهرام خدادي
تاریخ اظهارنامه: 1399/04/01
تاریخ ثبت: 1399/07/28
مخترع/مخترعان: سيدمهدي خليلي