لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61B 5/02

تاریخ اظهارنامه: 1394/04/22
تاریخ ثبت: 1394/11/17
مخترع/مخترعان: شميم شريفي گرماوري
تاریخ اظهارنامه: 1395/06/27
تاریخ ثبت: 1395/12/08
مخترع/مخترعان: محمود گنجي فرد