لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61B 5/02

تاریخ اظهارنامه: 1395/08/03
مالک/مالکان: آقاي بابك قبادي
تاریخ ثبت: 1397/05/02
مخترع/مخترعان: بابك قبادي