لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61B 5/02

تاریخ اظهارنامه: 1399/10/14
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1400/05/30
تاریخ اظهارنامه: 1393/04/14
تاریخ ثبت: 1393/10/10
تاریخ اظهارنامه: 1393/03/28
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/09/27