لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61B 5/02

تاریخ اظهارنامه: 1393/04/14
تاریخ ثبت: 1393/10/10
تاریخ اظهارنامه: 1393/03/28
مالک/مالکان: سعيد نوري سده
تاریخ ثبت: 1393/09/27
تاریخ اظهارنامه: 1400/02/03
مالک/مالکان: اميرحسين خيري
تاریخ ثبت: 1400/11/02
مخترع/مخترعان: اميرحسين خيري