لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61B 5/04

تاریخ اظهارنامه: 1393/12/06
مالک/مالکان: رخند روحاني نوسر
تاریخ ثبت: 1394/05/14
مخترع/مخترعان: رخند روحاني نوسر