لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61B 5/103

تاریخ اظهارنامه: 1400/02/03
مالک/مالکان: اميرحسين خيري
تاریخ ثبت: 1400/11/02
مخترع/مخترعان: اميرحسين خيري