نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61C 13/00

تاریخ اظهارنامه: 1399/04/07
مالک/مالکان: آقاي حميد سرلك
تاریخ ثبت: 1399/08/10
مخترع/مخترعان: حميد سرلك