نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61C 19/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/21
مالک/مالکان: آقاي آرمين مظفري
تاریخ ثبت: 1398/09/23
مخترع/مخترعان: آرمين مظفري