لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61C 7/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/25
تاریخ ثبت: 1396/11/25
مخترع/مخترعان: امين گلشاه
تاریخ اظهارنامه: 1393/12/02
مالک/مالکان: نگين سادات متيني
تاریخ ثبت: 1394/02/28
مخترع/مخترعان: نگين سادات متيني
تاریخ اظهارنامه: 1396/06/26
تاریخ ثبت: 1397/11/23
مخترع/مخترعان: شهاب كاوسي نژاد