نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61C 7/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/06/26
تاریخ ثبت: 1397/11/23
مخترع/مخترعان: شهاب كاوسي نژاد