نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61C 7/00

تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/05/18
مخترع/مخترعان: محمد فارسي