لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61D

تاریخ اظهارنامه: 1393/09/01
تاریخ ثبت: 1393/09/01
مخترع/مخترعان: محمدمجيد ابراهيمي