لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61F 13/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/08/27
مالک/مالکان: آقاي رضا رحيمي
تاریخ ثبت: 1398/11/28
مخترع/مخترعان: رضا رحيمي
تاریخ اظهارنامه: 1398/08/06
تاریخ ثبت: 1398/11/29
مخترع/مخترعان: حسام نيك سرشت
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/30
مالک/مالکان: آقاي محمود خردمند
تاریخ ثبت: 1398/12/03
مخترع/مخترعان: محمود خردمند
تاریخ اظهارنامه: 1398/02/24
تاریخ ثبت: 1398/12/06
مخترع/مخترعان: ارسلان پاشاپور