لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61F 13/02

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/30
مالک/مالکان: آقاي محمود خردمند
تاریخ ثبت: 1398/12/03
مخترع/مخترعان: محمود خردمند