لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61F 2/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/04/13
تاریخ ثبت: 1398/12/17
مخترع/مخترعان: فرزاد عباس زاده
تاریخ اظهارنامه: 1395/07/09
تاریخ ثبت: 1395/07/09
مخترع/مخترعان: افشين احمدي اصل سوره
تاریخ اظهارنامه: 1395/09/23
تاریخ ثبت: 1395/09/23
مخترع/مخترعان: حامد صمدپوراندريان