نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61F 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/09
مالک/مالکان: آقاي مرتضي بخشش
تاریخ ثبت: 1398/02/22
مخترع/مخترعان: مرتضي بخشش
تاریخ اظهارنامه: 1397/08/09
مالک/مالکان: آقاي ارام تيرگر
تاریخ ثبت: 1398/02/23
مخترع/مخترعان: ارام تيرگر
تاریخ اظهارنامه: 1397/07/14
تاریخ ثبت: 1398/06/11
مخترع/مخترعان: محمد قوسي کاهو