لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61F 5/01

تاریخ اظهارنامه: 1398/06/02
مالک/مالکان: آقاي حجت كاظميني
تاریخ ثبت: 1398/12/03
مخترع/مخترعان: حجت كاظميني
تاریخ اظهارنامه: 1393/01/26
مالک/مالکان: آقاي محسن مهريزي
تاریخ ثبت: 1394/10/21
مخترع/مخترعان: محسن مهريزي
تاریخ اظهارنامه: 1394/01/18
تاریخ ثبت: 1394/11/12
مخترع/مخترعان: فرهاد سليمان خاني