لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61F 5/058

تاریخ اظهارنامه: 1400/04/02
تاریخ ثبت: 1400/11/30