نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61F 7/12

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/21
تاریخ ثبت: 1398/09/20
مخترع/مخترعان: عليرضا راه نشين