لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61F 9/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/12/15
مالک/مالکان: آقاي محسن رضائي
تاریخ ثبت: 1397/03/22
مخترع/مخترعان: محسن رضائي
تاریخ اظهارنامه: 1397/06/06
مالک/مالکان: آقاي محمد رضايي
تاریخ ثبت: 1397/09/10
مخترع/مخترعان: محمد رضايي
تاریخ اظهارنامه: 1398/10/22
مالک/مالکان: سها خضري
تاریخ ثبت: 1399/04/17
مخترع/مخترعان: سها خضري