نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61G 1/00

تاریخ اظهارنامه: 1393/10/05
مالک/مالکان: آقاي محمد باغبان
تاریخ ثبت: 1394/10/13
مخترع/مخترعان: محمد باغبان
تاریخ اظهارنامه: 1399/08/20
مالک/مالکان: آقاي امير فريد
تاریخ ثبت: 1399/11/12
مخترع/مخترعان: امير فريد
تاریخ اظهارنامه: 1399/08/20
مالک/مالکان: آقاي امير فريد
تاریخ ثبت: 1399/11/12
مخترع/مخترعان: امير فريد
تاریخ اظهارنامه: 1399/08/04
مالک/مالکان: آقاي رضا بهزادي
تاریخ ثبت: 1400/01/14
مخترع/مخترعان: رضا بهزادي