لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61G 1/017

تاریخ اظهارنامه: 1400/05/15
مالک/مالکان: آقای حامد آقازاده
تاریخ ثبت: 1401/03/08
مخترع/مخترعان: حامد آقازاده