لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61G 5/04

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/27
تاریخ ثبت: 1398/01/20
مخترع/مخترعان: عليرضا نازي زاده
تاریخ اظهارنامه: 1399/08/21
مالک/مالکان: آقاي سهيل اديبي
تاریخ ثبت: 1399/10/23
مخترع/مخترعان: سهيل اديبي
تاریخ اظهارنامه: 1400/06/22
مالک/مالکان: آقای حسین ذوالعلی
تاریخ ثبت: 1400/10/05
مخترع/مخترعان: حسین ذوالعلی
تاریخ اظهارنامه: 1400/05/15
مالک/مالکان: آقای حامد آقازاده
تاریخ ثبت: 1401/03/08
مخترع/مخترعان: حامد آقازاده