نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61H 1/02

دستگاه براي ورزش كشش كشاله هاي ران با قابليت 180 درجه ايي

تاریخ اظهارنامه: 1395/08/16
مالک/مالکان: آقاي علي سرخي فرد
تاریخ ثبت: 1395/08/16
مخترع/مخترعان: علي سرخي فرد

دستگاه تمرين انعطاف پذيري ورزشي با استفاده از كشش فعال عضلات اصلي بدن

تاریخ اظهارنامه: 1398/09/17
مالک/مالکان: آقاي مجيد عرب
تاریخ ثبت: 1399/02/17
مخترع/مخترعان: مجيد عرب

زانوبند مكانيكي جهت تقويت توانايي حركتي

تاریخ اظهارنامه: 1398/06/06
مالک/مالکان: آقاي حسين صادقي
تاریخ ثبت: 1399/07/27
مخترع/مخترعان: حسين صادقي