نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61H 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/05
تاریخ ثبت: 1398/06/13
مخترع/مخترعان: فيروزه فريدوني