لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61K 36/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/16
مالک/مالکان: آقاي مهدي نصيري
تاریخ ثبت: 1398/01/19
مخترع/مخترعان: مهدي نصيري
تاریخ اظهارنامه: 1397/04/02
مالک/مالکان: آقاي حسين رحيمي
تاریخ ثبت: 1398/02/18
مخترع/مخترعان: حسين رحيمي
تاریخ اظهارنامه: 1397/03/20
تاریخ ثبت: 1398/03/20
تاریخ اظهارنامه: 1397/10/12
تاریخ ثبت: 1398/04/10
مخترع/مخترعان: مهشيد قرباني حقيقت