لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61K 36/22

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/14
مالک/مالکان: آقاي سجاد قادري
تاریخ ثبت: 1398/12/20
تاریخ اظهارنامه: 1395/11/03
مالک/مالکان: ياسمن وجكاني
تاریخ ثبت: 1396/06/12
مخترع/مخترعان: ياسمن وجكاني