لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61K 36/71

تاریخ اظهارنامه: 1395/08/08
تاریخ ثبت: 1396/01/28
مخترع/مخترعان: آروين رحمان پور
تاریخ اظهارنامه: 1396/12/06
مالک/مالکان: فاطمه قاسمي
تاریخ ثبت: 1397/04/17
مخترع/مخترعان: فاطمه قاسمي