لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61K 47/00

تاریخ اظهارنامه: 1394/12/17
تاریخ ثبت: 1395/08/01
مخترع/مخترعان: محمد زاهدي الوندي
تاریخ اظهارنامه: 1395/07/28
مالک/مالکان: مرضيه رياحي
تاریخ ثبت: 1396/01/16
مخترع/مخترعان: مرضيه رياحي